Elaborat podešenja zaštite predstavlja skup provedenih računalnih simulacija kvarova i poremećaja koji se mogu pojaviti u uvjetima paralelnog pogona elektroenergetske mreže i elektrane. U okviru elaborata podešenja zaštite koriste se podaci tokova snaga i kratkih spojeva koji su sadržani u EUEM-u.

Elaborat podešenja zaštite izrađuje se s ciljem utvrđivanja vrijednosti karakterističnih veličina za djelovanje zaštite i izbor podešenja zaštite koji će ispuniti zahtjeve u pogledu selektivnosti, brzine, osjetljivosti i rezerve.

Okvirni sadržaj elaborata podešenja zaštite:

  • Prikaz osnovnih tehničkih parametara elektrane
  • Prikaz razmatrane distribucijske el. mreže
  • Pregled trenutnog podešenja zaštita
  • Utjecaj priključenja elektrane na struje kratkog spoja
  • Prijedlog podešenja nadstrujnih zaštita
  • Zaštita od otočnog rada (podešenja U i f zaštita)
  • Automatski ponovni uklop (APU)
  • Preporuke o podešenju zaštite
  • I-t krivulje podešenja nadstrujnih zaštita
  • Shema podešenja svih zaštita
Pogledajte naše Reference