Po završetku radova na izgradnji fotonaponskih elektrana, malih hidroelektrana i drugih distribuiranih izvora u svrhu sigurnog rada i dokazivanja karakteristika provode se različite grupe ispitivanja koje se mogu svesti u tri osnovne kategorije:

  • Provjera ispravnosti instalacija
  • Funkcionalna ispitivanja
  • Mjerenje kvalitete električne energije

 

CENTAR KOMPETENCIJE ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE je opremljen i samostalno provodi navedena ispitivanja i mjerenja (prije i tijekom pokusnog rada elektrane) u skladu sa svim relevantnim zakonima i normama. U sklopu provedenih mjerenja i ispitivanja izrađujemo popratnu dokumentaciju u skladu sa zahtjevima operatora
prijenosnog/distribucijskog sustava i ishođenja elektroenergetske suglasnosti i dozvole za trajni pogon elektrane.

Provjera ispravnosti instalacija i funkcionalna ispitivanjaMjerenje kvalitete električne energijeProcesna mjerenja