U okviru ovog elaborata obrađeni su elementi koji prethode proceduri puštanja elektrana u pokusni rad (mjerenje referentnih vrijednosti električne mreže), a sadrže analizu utjecaja elektrane na mrežu – utjecaj na tokove snaga, naponske prilike, utjecaj na kratkospojne prilike, te utjecaj na kvalitetu napona.

Na temelju izmjerenih referentnih vrijednosti (ili definiranih od strane operatera distribucijskog/prijenosnog sustava) i prethodnih analiza utvrđuju se apsolutni iznosi parametara kvalitete električne energije.

Okvirni sadržaj elaborata utjecaja elektrane na mrežu:

  • Utjecaj elektrane na strujno naponske okolnosti i tehničke gubitke u razmatranoj mreži
  • Utjecaj elektrane na kratkospojne prilike u mreži
  • Problematika prijelaznog procesa prilikom uključenja/isključenja elektrane na mrežu
  • Utjecaj kompenzacije jalove snage elektrane
  • Utjecaj elektrane na MTU signal
  • Analiza utjecaja elektrane na kvalitetu mrežnog napona
  • Doprinos elektrane treperenju napona (flikerima)
  • Emisija strujnih harmonika elektrane
  • Utjecaj emisije strujnih harmonika elektrane na pojavu naponskih harmonika u mreži
Pogledajte naše Reference